Általános szerződési feltételek

  • Home
  • Általános szerződési feltételek

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

A Weboldal személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzata jelen Általános Szerződési Feltételek részét képezi, amely az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) szabályaival összhangban került kialakításra.

Eladó fenntartja a jogot a jelen Adatvédelmi irányelvek meghatározott időszakonként történő aktualizálására és módosítására annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése a hatályos jogszabályi kötelezettségeknek megfeleljen.

Az eladó adatvédelmi szabályozás értelmében adatkezelő szervezetnek minősül, amikor a felhasználó/ügyfél/vevő személyes adatait bármely módon kezeli.
Amennyiben a személyes adatok kezelése tekintetében további kérdés merül fel, az eladó képviselője az alábbi e-mail címen elérhető: vorosbaranyi.armand@playeventz.com Postai úton történő megkeresést a vevő a társaság székhelyére küldött levélben küldhet e tárgykörben.

Az eladó nem gyűjt és semmilyen módon nem kezel az Általános Adatvédelmi Rendelet szerint különleges kategóriájúnak minősülő érzékeny adatot. Ezzel összhangban a 16. életévüket az adatszolgáltatás időpontjáig be nem töltött kiskorúak adatait sem gyűjti és nem kezeli.

Az adatkezelés célja és jogalapja

A személyes adatok az alábbi célokból kerülnek felhasználásra:
Az eladó általi szolgáltatások nyújtásához
Ez az általános cél magában hordozza a következő felhasználási köröket, amennyiben alkalmazandók:
Megrendelések feldolgozása, beleértve azok befogadását, átvilágítását, kiszállítását és számlázását is;
Megrendelések törlésével vagy bármely egyéb, a megvásárolt áru vagy szolgáltatás megrendelésével kapcsolatos ügyek intézése;
Visszárus termékek kezelése a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően;
Termékek ellenértékének visszatérítése a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően;

A felhasználó/ügyfél/vevő adatainak fenti célokból történő kezelése és feldolgozása az esetek többségében az eladó és ügyfél/vevő között létrejövő szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges. A fentieken túl egyes adatok e körben való kezelését jogszabályi rendelkezés írja elő, ideértve az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényt és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényt is, valamint a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet is.

Marketing tevékenységekhez

Az eladó a marketing tevékenység során jogosult a felhasználó/ügyfél/vevő érdeklődési körébe tartozó termékekkel kapcsolatos aktuális ajánlatokról és legfrissebb hírekről értesítést küldeni. Ennek érdekében – bizonyos időközönként általános és tematikus tartalmú hírleveleket küld elektronikus csatornákon keresztül. A marketingkommunikációs tevékenység előzetes, egyértelmű, kifejezett és önkéntesen hozzájárulásával történik, amely leiratkozás útján visszavonható.

Jogos üzleti érdekeink védelméhez

Az eladó saját jogainak és üzleti érdekeink érvényesítése és kereskedelmi tevékenysége védelme megkívánja bizonyos információk továbbítását. Ilyen helyzetek lehetnek a teljesség igénye nélkül a következők:

  • védelmi és egyéb óvintézkedések a weboldalt használók biztonságát veszélyeztető kibertámadások ellen:
  • intézkedések az esetleges csalási kísérletek megakadályozására és felderítésére, beleértve az idevágó információk továbbítását az illetékes hatóságok és közhatalmi szervek felé;
  • intézkedések minden további kockázat kezelésére.

Az adatkezelés és -feldolgozás fentiekben körülírt típusaira vonatkozó felhatalmazás a saját kereskedelmi tevékenység védelmét célzó jogos üzleti érdekből adódik, miközben eladó szavatolja, hogy a végrehajtott vagy kilátásba helyezett intézkedések figyelembe veszik az eladó saját érdekei és a felhasználó/ügyfélvevő alapvető jogai és szabadságai közötti egyensúly és arányosság elvét.

Az eladó az adatkezelést és -feldolgozást bizonyos esetekben jogszabályi kötelezettség teljesítésére figyelemmel végzi, amely az adott ügyletre vonatkozóan előírt alapelvek és értékek szavatolásához szükséges.

Személyes adatok tárolásának időtartama

Főszabály szerint az eladó a felhasználó/ügyfél/vevő személyes adatait illetve minden megrendeléssel kapcsolatos információt eladó köteles a megrendelés teljesítésétől számított 3 azaz három év időtartamig tárolni.

Személyes adatok továbbítása

Az eladó személyes adatokat nem továbbít harmadik fél részére.

Jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése, illetve jogos gazdasági érdek védelme érdekében, bizonyos személyes adatokat eladó jogosult kiadni közhatalmi szerveknek.

Harmadik félként azonosított magánjogi szervezet kizárólag az adatvédelelemre, információbiztonságra és titoktartásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések legteljesebb betartásával, az ilyen szervezettel kötött megállapodásban rögzített szerződéses terjedelemben férhet hozzá a felhasználó/ügyfél/vevő adataihoz.

A személyes adatokat eladó Magyarország területén tárolja és kezeli

Az eladó a személyes adatok védelmét a tőle elvárható módon biztosítja, azonban mindezek ellenére – a világhálón általában és más nyilvános hálózatokon továbbított információ biztonsága sosem tekinthető teljesnek, így előfordulhat, hogy az ilyen adatokat illetéktelen harmadik személyek lehalásszák és felhasználják. Az eladó ezáltal az ellenőrzése alá tartozó rendszerek sebezhetőségéért és sérülékenységéért nem vállal felelősséget.

Az Általános Adatvédelmi Rendelet biztosítja a felhasználó/ügyfél/vevő számára az adataihoz való hozzáférést, a nyilvántartásban tévesen szereplő adatok helyesbítését, illetve tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Joga van ahhoz is, hogy panaszt, ellenvetést tegyen a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságnál, vagy keresetet intézzen az illetékes bírósághoz. Helyzettől függően a felhasználónak/ügyfélnek/vevőnek jogában áll személyes adatainak törlését követelni, az adatkezelés korlátozását, ill. adatainak zárolását, valamint az adatok hordozhatóságának biztosítását kérni.

Eladó tájékoztatja a felhasználót/ügyfelet/vevőt, hogy nem köteles olyan kérések megválaszolására, ha az más adatvédelmi alany, ill. harmadik fél jogának vagy szabadságának megsértését vonná maga után.

Érintett jogai

A felhasználó/ügyfél/vevő az alábbi jogosítványokkal rendelkezik:
a) hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
c) törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
d) az adat kezelésének korlátozása;
e) a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
g) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
h) tiltakozás a személyes adat használata ellen.
i) jogorvoslathoz való jog

Az Érintett jogellenes adatkezelés esetén polgári pert indíthat az Adatkezelő ellen. A per az Érintett választása szerint a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Az Érintettnek továbbá jogában áll a panasznak az Érintett nevében történő benyújtásával, bíróság előtti eljárás lefolytatásával, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet a magyar jognak megfelelően hoztak létre, és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti jogait megsértették, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: Honlap: http://naih.hu; Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefon: +36-1-391-1400; Fax: +36-1-391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

Login
Loading...
Sign Up

New membership are not allowed.

Loading...